وسایل کمک به ایستادن و انتقال

وسایل کمک به ایستادن و انتقال

بیمار را می توان با دقت بسیار زیاد – مطابق با الگوهای حرکتی فیزیولوژیکی – از حالت نشسته به حالت ایستاده برداشته و مستقیماً به حمام ، توالت یا تختخواب منتقل کرد ، همه بدون تلاش. به این ترتیب ، عضلات پای بیمار ، حس تعادل و گردش خون از جمله موارد دیگر آموزش داده می شود

Vita-Lift

Vita-Lift®

این وسیله کمکی ایستادن و انتقال برای خانه یا موسسه و منطقه مراقبت فعال سازی و تحرک را در یک محصول ارائه می کند.

Stand-up and transfer aid Vita-Lift®210

Vita-Lift®210

ویژگی اصلی Vita-Lift®210 یک ظرفیت بار بالا (210 کیلو گرم) است، که آن را برای کاربران سنگین تر مناسب می کند.

Stand-up and aid Mover Standard

Serie »Mover«

وسیله کمکی ایستادن و انتقال Mover یک جایگزین بسیار خوب برای ویلچیر است، زیرا این وسیله به دلیل صفحه های صندلی گردان لایه کوبی شده و ساپورت های زانو نشستن راحتی را فراهم می کند.

Liftolet with base plate (accessory) and optional available Pressalit® arm supports

Liftolet

یک کمک بزرگ برای افرادی که نشستن و برخاستن برای آنها دشوار است. Liftolet با استانداردترین توالت ها فیت می شود و برای سایر کاربران اشکالی ایجاد نمی کند.

Stand-up aid and toilet seat lift Liftolet-Tilty

Liftolet-Tilty

Liftolet Tilty مثل یک لیفت چیر کار می کند. کاربر به آرامی و نرمی به حالت نشسته یا ایستاده آورده می شود. یک حرکت صحیح از نظر فیزیولوژیکی از کاربر در فرآیند ایستادن حمایت می کند.

Patient lifter

این بالابر کاربردی مجهز به (وسیله) باز کردن پای موازی الکتریکی است، که بلند کردن آسان و راحت بیمار به عنوان مثال خارج از ویلچیر یا وان حمام را ممکن می کند. بلند کردن بدون مشکل بیمار از کف زمین نیز ممکن است.

patient lifter Hospi-Lift

Hospi-Lift®

این بالابر کاربردی مجهز به (وسیله) باز کردن پای موازی الکتریکی است، که بلند کردن آسان و راحت بیمار را ممکن می کند.

Slings with head protection

Slings and belts

برنامه تقویت گسترده برای بلند کننده ها و وسایل کمکی ایستادن ما امکان حرکت ایمن بیمار را فراهم کرده و کارکنان پرستار را آزاد می کند.

وسایل کمک به ایستادن و انتقال

بیمار را می توان با دقت بسیار زیاد – مطابق با الگوهای حرکتی فیزیولوژیکی – از حالت نشسته به حالت ایستاده برداشته و مستقیماً به حمام ، توالت یا تختخواب منتقل کرد ، همه بدون تلاش. به این ترتیب ، عضلات پای بیمار ، حس تعادل و گردش خون از جمله موارد دیگر آموزش داده می شود

Vita-Lift

Vita-Lift®

این وسیله کمکی ایستادن و انتقال برای خانه یا موسسه و منطقه مراقبت فعال سازی و تحرک را در یک محصول ارائه می کند.

Stand-up and transfer aid Vita-Lift®210

Vita-Lift®210

ویژگی اصلی Vita-Lift®210 یک ظرفیت بار بالا (210 کیلو گرم) است، که آن را برای کاربران سنگین تر مناسب می کند.

Liftolet with base plate (accessory) and optional available Pressalit® arm supports

Liftolet

یک کمک بزرگ برای افرادی که نشستن و برخاستن برای آنها دشوار است. Liftolet با استانداردترین توالت ها فیت می شود و برای سایر کاربران اشکالی ایجاد نمی کند.

Stand-up aid and toilet seat lift Liftolet-Tilty

Liftolet-Tilty

Liftolet Tilty مثل یک لیفت چیر کار می کند. کاربر به آرامی و نرمی به حالت نشسته یا ایستاده آورده می شود. یک حرکت صحیح از نظر فیزیولوژیکی از کاربر در فرآیند ایستادن حمایت می کند.

Stand-up and aid Mover Standard

Serie »Mover«

وسیله کمکی ایستادن و انتقال Mover یک جایگزین بسیار خوب برای ویلچیر است، زیرا این وسیله به دلیل صفحه های صندلی گردان لایه کوبی شده و ساپورت های زانو نشستن راحتی را فراهم می کند.

Patient lifter

این بالابر کاربردی مجهز به (وسیله) باز کردن پای موازی الکتریکی است، که بلند کردن آسان و راحت بیمار به عنوان مثال خارج از ویلچیر یا وان حمام را ممکن می کند. بلند کردن بدون مشکل بیمار از کف زمین نیز ممکن است.

patient lifter Hospi-Lift

Hospi-Lift®

این بالابر کاربردی مجهز به (وسیله) باز کردن پای موازی الکتریکی است، که بلند کردن آسان و راحت بیمار را ممکن می کند.

Slings with head protection

Slings and belts

برنامه تقویت گسترده برای بلند کننده ها و وسایل کمکی ایستادن ما امکان حرکت ایمن بیمار را فراهم کرده و کارکنان پرستار را آزاد می کند.